How do you say camp in Tagalog

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

German

Our fathers worshiped on this mountain, and you say that Jerusalem is the place to be worshiped.

Tagalog

Nagsisamba nec aming mga magulang sa bundok na ito; at sinasabi ninyo, na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao.

Last update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

German

And they will answer, Because they have forsaken the covenant of the LORD their God, and worshiped and served other gods.

Tagalog

Kung magkagayo'y magsisisagot sila, Sapagka't kanilang pinabayaan ang tipan ng Panginoon na kanilang Dios, at nagsisamba sa ibang mga dios, at mga pinaglingkuran.

Last update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

German

and went and served other gods and worshiped them (gods they do not know and whom he has not ordained for them),

Tagalog

At sila'y yumaon at naglingkod sa ibang mga dios, at sinamba nila, na mga dios na hindi nila nakilala, at hindi niya ibinigay sa kanila:

Last update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

German

and the smoke of their torment will go up forever and ever; and they have no rest day and night, those who worshiped the beast and his image, and such a man accepted the mark of his name.

Tagalog

At ang usok ng hirap nila ay napaiilanglang magpakailan kailan man; at sila'y walang kapahingahan araw at gabi, silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kaniyang larawan, at sinomang tumatanggap ng tanda ng kaniyang pangalan.

Last update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

German

And they arose early in the morning; and when they had worshiped before the LORD, they turned and came home to Ramah. And Elkanah recognized Hannah his wife, and the LORD remembered her.

Tagalog

At sila'y bumangong maaga ng kinaumagahan, at sumamba sa Panginoon, at bumalik, at umuwi sa kanilang bahay sa Ramatha; at nakilala ni Elcana si Ana na kaniyang asawa; at inalaala siya ng panginoon.

Last update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

German

you shall say to them, Because your fathers forsook me, saith the LORD, and followed other gods, served them and worshiped them, but forsook me and did not keep my law

Tagalog

Kung magkagayo'y iyong sasabihin sa kanila, Sapagka't pinabayaan ako ng inyong mga magulang, sabi ng Panginoon, at nagsisunod sa ibang mga dios, at nangaglingkod sa kanila, at nagsisamba sa kanila, at pinabayaan ako, at hinding .i in .i in ;

Last update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

German

and said to his servants, You stay here with the donkey! I and the boy want to go there; and when we have worshiped we want to come to you again.

Tagalog

At sinabi ni Abraham sa kaniyang mga alila, Maghintay kayo rito sangpu ng asno, at ako at ang bata ay paroroon doon; at kami ay sasamba, at pagbabalikan namin kayo.

Last update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

German

And I saw chairs, and they sat on them, and judgment was given to them; and the souls of those who were beheaded for the testimony of Jesus and for the sake of the word of God, and who had not worshiped the beast, nor its image, and had not taken its mark on their foreheads and on their hand, they lived and reigned with Christ a thousand Years.

Tagalog

At nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisiluklok sa mga ito, sila'y pinagkalooban ng paghatol: at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus, at hindi sa salita ng Dios, at sumamba sa hayop, o sa kaniyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay; at sila'y nangabuhay, at nagsipagharing kasama ni Cristo sa loob ng isang libong taon.

Last update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

German

and will scatter them under the sun, the moon and all the host of heaven, which they loved and whom they served, whom they followed, and whom they sought and worshiped. They should not be picked up and buried again, but should be excrement on the earth.

Tagalog

At kanilang ikakalat sa liwanag ng araw, at ng buwan, at ng lahat na natatanaw sa langit na kanilang inibig, at kanilang pinaglingkuran, at siya nilang sinundan, at siyang kanilang hinanap, at siyang kanilang, silamba: hindi mangapilisan, mangapilisan 'y magiging pinakasukal sa ibabaw ng lupa.

Last update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

German

And the king's servants went in to bless our lord King David, saying, Your God make Solomon a better name than your name, and make his seat larger than your seat. And the king worshiped in the bed.

Tagalog

At bukod dito'y ang mga lingkod ng hari ay nagsiparoon upang purihin ang ating panginoong haring si David, na nagsisipagsabi, Gawin nawa ng iyong Dios ang pangalan ni Salomon na lalong maigi kay sa iyong pangalan, at gawin ang kaniyang na lukaluang kaniyang sa iyong luklukan; at ang hari ay yumukod sa kaniyang higaan.

Last update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

German

because they forsook me and worshiped Asthoreth, the goddess of the Sidonians, Kamos, the god of Moab, and Milkom, the god of the children of Ammon, and not walked in my ways, that they might do what I like, my commandments and rights like David his father.

Tagalog

Sapagka't kanilang pinabayaan ako, at sinamba si Astaroth na diosa ng mga Sidonio, si Chemos na dios ng Moab, at si Milcom na dios ng mga anak ni Ammon; at sila'y hindi nagsilakad sa aking mga daan upang gawin ang matuwid sa aking paningin, at upang ingatan ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan, na gaya ng ginawa ni David na kaniyang ama.

Last update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

German

they shall answer, Because they forsook the LORD their God, who brought their fathers out of the land of Egypt, and accepted other gods, and worshiped them, and served them, because the LORD brought all these evils upon them.

Tagalog

At sila'y magsisisagot, Sapagka't kanilang pinabayaan ang Panginoon nilang Dios na naglabas sa kanilang mga magulang sa lupain ng Egipto, at nagsipanghawak sa ibang mga dios, at sinamba nila, at pinaglingkuran nila: at kaya. Pinarating ang lahat na kasamaang ito.

Last update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

German

it will be said, Because they forsook the LORD the God of their fathers, who brought them out of the land of Egypt, and cled themselves to other gods, and worshiped them, and served them, that is why he brought all this misery upon them.

Tagalog

At sila'y magsisisagot, Sapagka't kanilang pinabayaan ang Panginoon, ang Dios ng kanilang mga magulang na naglabas sa kanila sa lupain ng Egipto, at nanghawak sa ibang mga dios at sinamba nila, at pinaglingkuran nila: kayaat dinal't kaniyang na kasamaang ito sa kanila.

Last update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

German

They quickly stepped off the path I gave them. They made themselves a cast calf, and worshiped it, and offered it to it, saying, These are your gods, Israel, who brought you out of the land of Egypt.

Tagalog

Sila'y humiwalay na madali sa daan na aking iniutos sa kanila: sila'y gumawa ng isang guyang binubo, at kanilang sinamba, at kanilang hinainan, at kanilang sinabi, Ang mga ito'y iyong maging mga dios, Oh Israel, na nagsampa sa iyo mula sa lupain ng Egipto.

Last update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520human contributionsWe use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.OK