Why was Bhagwan Parshuram defeated by Bhisma

"Bheeshma Panchaka"

100% (1) 100% found this document useful (1 vote)
204 views, 6 pages

Description:

Bheeshma Panchaka Vratha is a vratha done during Karthika Shudda Ekadashi to Pournami ..... details see the file

copyright

© Attribution Non-Commercial (BY-NC)

Available formats

Read PDF, TXT or online on Scribd

Share this document

Share or embed the document

Do you think this document is useful?

Description:

Bheeshma Panchaka Vratha is a vratha done during Karthika Shudda Ekadashi to Pournami ..... details see the file

Copyright:

Attribution Non-Commercial (BY-NC)

Available formats

As PDF, TXT download or read it online on Scribd
100% (1) 100% found this document useful (1 vote)
204 views, 6 pages

Description:

Bheeshma Panchaka Vratha is a vratha done during Karthika Shudda Ekadashi to Pournami ..... details see the file

Copyright:

Attribution Non-Commercial (BY-NC)

Available formats

As PDF, TXT download or read it online on Scribd

Period of Bheeshma Panchaka


Karthika Shudda Ekadashi to Karthika Shudda Hunnime

Bheeshmacharyaru did the upavasa for five days from Karthika Shudda
Ekadashi to Karthika Shudda Hunnime, that too laying on Sharapanjara.
After battling for 10 days in Kurukshetra, he was laying on Sharapanjara
and did various updates like Vishnu Sahasranama, etc to
Dharmarajadhi pandavaas. Krishna paramathma satisfied with the
Vratha of Bheeshma said “This Vratha gives health, wealth, satputraru”.
As it was done by Bheeshmacharyaru for the first time in the history, it
is called as “Bheeshma Panchaka”.

What is the procedure -


1. Who can do this Vratha?

Any body can do this vratha. Ladies, gents, widows - all can do this.
Ladies must take their husband’s permission before doing this Vrath or
else it will be nishpala.

2. Purpose of this Vratha -

This is a Kamya Vratha (not a compulsory vratha like Ekadashi). This


vratha can be done with the kaamya of Arogya bhagya, putra bhagya,
and for parihara of some dosha or paramathma preethyartham.

3. Bheeshma Panchaka samkalpa -

© üõÀä ¥ ÀAZÀPÀ ªÀævÀ ¸ÀAPÀ®à -


DZÀªÀÄ £ À, ZÀvÀÄ «ðA ± Àw £ ÁªÀĸÀägÀt, PÉà ± ÀªÁAiÀÄ ..................... ²æÃPÀȵÁÚAiÀÄ
£ ÀªÀÄ: | ¥ ÀætªÀĸÀå ¥ ÀgÀ§æºÀä .................... ZÁAzÀæªÀiÁ £ Éà £ À ........ ¸ÀAªÀvÀìgÉÃ,
zÀQëuÁAiÀÄuÉÃ, ± ÀgÀzÀÈvÀÄ, PÁwðÃPÀªÀiÁ¸ÉÃ, ± ÀÄPÀè ¥ ÀPÉëÃ, zÀ ± ÀªÀiÁåA, ± ÀĨsÀwxË,
....... ªÁ¸ÀgÉÃ, ..... £ ÀPÀëvÉæÃ, ...... AiÉÆÃUÉÃ, .... PÀgÀuÉÃ, KªÀAUÀÄt «± ÉõÀt
«²µÁ × AiÀiÁA, ± ÀĨsÀwxË, ¨sÁgÀwÃgÀªÀÄt ªÀÄÄRå ¥ ÁæuÁAvÀUÀðvÀ, ²æà ®Që ÷ äÃ
£ ÀgÀ¹AºÀ / ªÉÃAPÀmÉà ± À ¥ ÉæÃgÀuÉAiÀÄ, ........... ¦æÃvÀåxÀðA, ¥ ÀÅvÁæ © ü¯Á ± À
PÁªÀÄåxÀðA / zsÀ £ Á © ü¯Á ± À PÁªÀÄåxÀðªÀiï, ¥ ÀÅwæ «ªÁºÁxÀð PÁªÀiÁåxÀðA,
DAiÀÄÄgÁgÉÆÃUÀå L ± ÀéAiÀÄð PÁªÀiÁåxÀðªÀiï, © üõÀä ¥ ÀAZÀPÀ ªÀævÀA PÁwðÃPÀ ± ÀÄzÀÞ
KPÁzÀ²ªÀiÁgÀ¨sÀå ¥ ÀÇtÂðªÀiÁ ¥ ÀAiÀÄðAvÀA, ¨ÁæºÀät¸ÀĪÁ¹¤ ¥ ÀÇeÁ ªÀÄÄSÉà £ À,
ªÀÄAiÀiÁ G ¥ ÀªÁ¸ÁZÀgÀt ªÀÄÄSÉà £ À, © üõÀä ¥ ÀAZÀPÀ ªÀævÀA CºÀA PÀjµÉåÃ.

pÉÏwqÉmÉÇcÉMü uÉëiÉ xÉÇMüsmÉ -


AÉcÉqÉlÉ, cÉiÉÑÌuÉïÇzÉÌiÉ lÉÉqÉxqÉUhÉ, MåüzÉuÉÉrÉ ..................... ´ÉÏM × üwhÉÉrÉ lÉqÉ: |
mÉëhÉqÉxrÉ mÉUoÉë¼ .................... cÉÉÇSìqÉÉlÉålÉ ........ xÉÇuÉixÉUå, SͤÉhÉÉrÉhÉå, zÉUSØiÉÑ,
MüÉiÉÏïMüqÉÉxÉå, zÉÑYsÉmɤÉå, SzÉqrÉÉÇ, zÉÑpÉÌiÉjÉÉæ, ....... uÉÉxÉUå, ..... lɤɧÉå, ...... rÉÉåaÉå,
.... MüUhÉå, LuÉÇaÉÑhÉ ÌuÉzÉåwÉhÉ ÌuÉÍzɸÉrÉÉÇ, zÉÑpÉÌiÉjÉÉæ, pÉÉUiÉÏUqÉhÉ
qÉÑZrÉmÉëÉhÉÉÇiÉaÉïiÉ, ´ÉÏ sɤqÉÏ lÉUÍxÉÇWû / uÉåÇMüOåûzÉ mÉëåUhÉãrÉ, ........... mÉëÏirÉjÉïÇ,
mÉѧÉÉÍpÉsÉÉzÉ MüÉqrÉjÉïÇ / kÉlÉÉÍpÉsÉÉzÉ MüÉqrÉjÉïqÉç, mÉŅ̃ÉÌuÉuÉÉWûÉjÉï MüÉqrÉÉjÉïÇ,
AÉrÉÑUÉUÉåarÉ LåµÉrÉï MüÉqrÉÉjÉïqÉç, pÉÏwqÉmÉÇcÉMü uUçiÉÇ MüÉiÉÏïMü zÉÑ®
LMüÉSÍzÉqÉÉUprÉ mÉÔÍhÉïqÉÉmÉrÉïÇiÉÇ, oÉëɼhÉxÉÑuÉÉÍxÉÌlÉ mÉÔeÉÉ qÉÑZÉålÉ, qÉrÉÉ
EmÉuÉÉxÉÉcÉUhÉ qÉÑZÉålÉ, pÉÏwqÉmÉÇcÉMü uÉëiÉÇ AWÇû MüËUwrÉå.

BheeShmapanchaka vrata sankalpa -

Achamana, chaturvimshati namasmaraNa kEshavaaya ……….


shrIkRuShNaaya nama: |

praNamasya parabrahma RuShi: paramaathmaa dEvataa.


… ChaandramaanEna… .samvatsarE, dakShiNaayaNE, sharadRutu,
kaartIkamaasE, shuklapakShE, dashamyaam, shubhatithou,… vaasarE,
… NakShatrE, …… yOgE, ..karaNE, EvanguNa vishEShaNa
vishiShThaayaaM, shubhatithou, bhaaratIramaNa muKyapraaNa
antargata, shrIlakShmI narasiMha / vEnkaTEsha prEraNeya,
..prItyartham, putraabhilaasha kaamyartham / dhanaabhilaasha
kaamyartham, putrivivaahaartha kaamyaartham, AyuraarOgya aishvarya
kaamyaartham, bhIShmapanchaka vRatam kaartIka shuddha
Ekaadashim aarabhya pUrNimaaparyantam, braahmaNa suvaasini pUjaa
muKEna, mayaa upavaasaacharaNa muKEna, bhIShma panchaka
vratam aham kariShyE.

4. Arghya -
Those who are doing the Bheeshma Panchaka Vratha must give three
arghyaas for all the five days. Those who are not doing the vratha must
give Arghya on Magha Shudda Astami i.e., Bheeshmastami day.

© üõÀäw®vÉÆÃAiÀÄ ªÀÄAvÀæ:
ªÉÊAiÀiÁUÀæ ¥ ÁzÀUÉÆÃvÁæAiÀÄ ¸ÁAPÀÈw ¥ ÀæªÀgÁAiÀÄ ZÀ |
UÀAUÁ ¥ ÀÅvÁæAiÀÄ © üõÁäAiÀÄ ¥ ÀæzÁ¸ÉåúÀA w¯ÉÆÃzÀPÀA |
¸ÀvÀåªÀævÁAiÀÄ ± ÀÄZÀAiÉÄà UÁAUÉÃAiÀiÁAiÀÄ ªÀĺÁvÀä £ Éà |
© üõÁäAiÀÄ ZÀ zÀzÁªÀÄåWÀðåA Dd £ Àä §æºÀäZÁjuÉà |
w®vÉÆÃAiÀiÁAd ° A vÀ¸Éåà ¥ ÀæzÀzÁ «Ä ªÀĺÁvÀä £ Éà ||

© üõÀä d¯ÁWÀðå ªÀÄAvÀæ -


¸ÀªÉåà £ Á £ Éà £ À ªÀÄAvÉæÃt vÀ ¥ ÀðtA ¸ÁªÀðªÀtÂðPÀªÀiï |
zÀÄåªÀ¸ÉÆÃgÀªÀvÁgÁAiÀÄ ± ÀAvÀ £ ÉÆÃgÁvÀäeÁAiÀÄ ZÀ |
CWÀðåªÀiï zÀzÁ «Ä © üõÁäAiÀÄ Dd £ Àä§æºÀäZÁjuÉà |
ªÉÊAiÀiÁUÀæ ¥ ÁzÀUÉÆÃvÁæAiÀÄ ¸ÁAPÀÈvÀå ¥ ÀæªÀgÁAiÀÄ ZÀ |
C ¥ ÀÅvÁæAiÀÄ zÀzÀªÉÄåÃvÀvï d®A © üõÁäAiÀÄ ªÀªÀÄðuÉà |
pÉÏwqÉÌiÉsÉiÉÉårÉ qÉǧÉ:
uÉærÉÉaÉëmÉÉSaÉÉå§ÉÉrÉ xÉÉÇM × üÌiÉmÉëuÉUÉrÉ cÉ |
aÉÇaÉÉmÉѧÉÉrÉ pÉÏwqÉÉrÉ mÉëSÉxrÉåWÇû ÌiÉsÉÉåSMÇü |
xÉirÉuÉëiÉÉrÉ zÉÑcÉrÉå aÉÉÇaÉårÉÉrÉ qÉWûÉiqÉlÉå |
pÉÏwqÉÉrÉ cÉ SSÉqrÉbrÉïÇ AÉeÉlqÉ oÉë¼cÉÉËUhÉå |
ÌiÉsÉiÉÉårÉÉÇeÉÍsÉÇ iÉxrÉå mÉëSSÉÍqÉ qÉWûÉiqÉlÉå ||

pÉÏwqÉ eÉsÉÉbrÉï qÉÇ§É -


xÉurÉålÉÉlÉålÉ qÉǧÉåhÉ iÉmÉïhÉÇ xÉÉuÉïuÉÍhÉïMüqÉç |
± ÑuÉxÉÉåUuÉiÉÉUÉrÉ zÉÇiÉlÉÉåUÉiqÉeÉÉrÉ cÉ |
AbrÉïqÉç SSÉÍqÉ pÉÏwqÉÉrÉ AÉeÉlqÉoÉë¼cÉÉËUhÉå |
uÉærÉÉaÉëmÉÉSaÉÉå§ÉÉrÉ xÉÉÇM × üirÉ mÉëuÉUÉrÉ cÉ |
AmÉѧÉÉrÉ SSqrÉåiÉiÉç eÉsÉÇ pÉÏwqÉÉrÉ uÉqÉïhÉå |

BheeshmatilatOya mantra:
vaiyaagrapaadagOtraaya saankRutipravaraaya cha |
gangaaputraaya bhIShmaaya pradaasyEham tilOdakam |
satyavrataaya shuchayE gaangEyaaya mahaatmanE |
bhIShmaaya cha dadaamyarGyam Ajanma brahmachaariNE |
tilatOyaanjalim tasyE pradadaami mahaatmanE ||
Bheeshma jalaar Gya mantra -
savyEnaanEna mantrENa tarpaNam saarvavarNikam |
dyuvasOravataaraaya shantanOraatmajaaya cha |
arGyam dadaami bhIShmaaya AjanmabrahmachaariNE |
vaiyaagrapaadagOtraaya saankRutya pravaraaya cha |
aputraaya dadamyEtat jalam BIShmaaya varmaNE |

5. Deepadaana -
On all the five days throughout the day the lamp must be burning
unfailingly. Every day deepa daana to be given to brahmana-
suvasiniyaru.

6. Brahmana bhojana -
Except on Ekadashi on all the other days, we have to prepare bhakshya,
bhojya, do naivedya and after srihari samarpana, Theerthaprasada to be
arranged for Brahmana-suvasiniyaru. The one who is doing the vratha
must take Theertha only. He must do the fasting. In exceptional cases
when he is not able to sustain the fasting, then he can take Milk, Fruit,
like light items that too for jeevadhaarane purpose only. He has to
observe fasting as long as possible and only when it is impossible he can
take some light food.

7. Naivedya - During Bheeshma Panchaka, Naivedya must be done


with pancha vidha bhakshya

8. Panchagavya prashana - Daily he must take panchagavya


9. Theertha-Gandha-akshate - This is a kamya vratha. He has to
take Theertha thrice and put Gandha-akshate as usual (except Ekadashi)
10. Duties during Vratha - Pratha: snaana, he must not talk about
the loukika vyavahara, tila tarpana to bheeshmacharya, daily pooja,
suvarna daana, deepa daana, Shastra shavana, etc. He has to observe
Brahmacharya during the period

11. Udyapane - Those who are doing Bheeshma Panchaka must do


the sankalpa on Dashami itself and do the udyapane same day. Then five
upavasa from Ekadashi to Hunnime. Next day on Padya after pooja,
brahmana bhojana he has to take the theertha prasada. That is how the
vratha comes to an end.

Krishnarpanamastu

Bheeshma Panchaka vratha - article by Narahari Sumadhwa

For www.sumadhwaseva.com